Archív pre kategóriu ‘Podnikateľská anatómia’

    Čudné praktiky niektorých predajcov – JOHN GARFIELD

John Garfield, SC Europa, Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica je predajňa obuvi, ktorá  sa na pohľad nelíši veľmi od tých ostatných. Len dovtedy pokiaľ si na kúpenú obuv neuplatňujete z nejakého dôvodu reklamáciu. Moja skúsenosť so službami uvedenej predajne pri uplatňovaní reklamácie razom zmenila môj názor.

Ešte vo februári 2012 som si tam zakúpil zimnú obuv. Bežným nosením sa po čase prelomili mriežky v podpätkoch. Zistíte to pomerne rýchlo lebo máte pocit, že chodíte bosou nohou po asfalte. Obuv som reklamoval v marci 2013  v uvedenej predajni.

 Odpoveď bola nasledovná citujem:

 Reklamácia uplatnená po 12. mesiacoch od kúpy.

 Podľa Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 z.z. Vašu reklamáciu zamietame bez odborného posudku.

            V súlade s reklamačným poriadkom, predávajúci nesie zodpovednosť len za vady výrobku a nie za zmeny vlastností obuvi, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, či prirodzené vlastnosti materiálu. Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že reklamovaná vada nie je výrobnou vadou.

            Oznamujeme Vám, že v zmysle zákona 397/2008 z 18. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si môžete dať vypracovať odborný posudok v určenej dobe na adrese:

            OBUV LUNA, s.r.o.

            Stredisko záručných opráv

            Mlynská 39

            052 01 Spišská Nová Ves

 

Koniec citácie.  

Táto odpoveď ma neuspokojila, pretože prelomenie mriežky opätku predsa nemôže byť žiadna zmena vlastností obuvi a tiež nie prirodzenou vlastnosťou materiálu. Tak som sa rozhodol, že budem vec riešiť ďalej a nedám sa uspokojiť nekvalifikovanou odpoveďou predajne John Garfield. Najprv som si vyhľadal informácie o odporučenej firme, na vypracovanie odborného posudku. Urobil som dobre, pretože vyhľadané informácie ma prekvapili.

Podľa obchodného registra totiž konateľom a teda aj možným majiteľom je jedna a tá istá osoba aj firmy JOHN GARFIELD SK s. r.o., aj firmy OBUV LUNA, aj firmy IMBIZ, ktorá je uvedená na pečiatke reklamácie  (viď www.orsr.sk). Bolo mi jasné, že keď sa obrátim na firmu OBUV LUNA s požiadavkou vypracovania odborného posudku, tak mi napíšu negatívnu odpoveď.  

Tak som si našiel v zozname ministerstva spravodlivosti inú nezávislú osobu, kompetentnú na vypracovanie odborného posudku a obrátil som sa na ňu. Znalkyňa mi vypracovala znalecký posudok, v ktorom bolo jasne a zreteľne napísané, že chyba bola spôsobená použitím nekvalitného materiálu na výrobu obuvi, že ide o skrytú chybu, ktorá sa nedá zistiť vizuálne ani hmatom a prejaví sa v priebehu skúšania alebo nosenia, že ide o funkčnú chybu obuvi, znižujúcu jej úžitkové vlastnosti, chyba je neodstrániteľná, technicky a ekonomicky neprijateľná a že chyba obuvi vznikla pri jej výrobe v dôsledku nedodržania technologického postupu. Vznik reklamovanej chyby nebol ovplyvnený spôsobom užívania obuvi.

Tento znalecký posudok bol skutočne objektívny a pravdivý na rozdiel od citovaného stanoviska predajne John Garfield.

Na jeho základe som opätovne v stanovenej lehote reklamoval obuv. Pracovníčka ma kontaktovala cca po dvoch týždňoch a oznámila mi, že si môžem prísť po peniaze. A tak som nakoniec s reklamáciou uspel, vrátili mi peniaze za obuv a preplatili aj náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku.

Môj záver: Je skutočne poľutovaniahodné, že niektoré firmy používajú takéto maniere. Mnohé predávajú nekvalitné výrobky, zjavnú oprávnenú reklamáciu neuznajú, potom Vás odporučia na finančne a majetkovo spriaznenú firmu pre spracovanie odborného posudku, čo je podľa mňa konflikt záujmov a dúfajú, že si nedáte tú námahu a neabsolvujete podobnú procedúru ako som absolvoval ja, aby som sa dovolal nápravy.

            Preto odporúčam každému, aby si hájil svoje práva a bojoval proti nekalým praktikám obchodníkov. Treba to urobiť už len z princípu. Inak Vás podobné firmy zneužijú a zarábajú na nekvalitných výrobkoch. A Vás to stojí peniaze… Sú asi zvyknutí, že ľudia obuv hodia do koša a kúpia si novú. A neuplatnenie si svojich práv je obrovská chyba spotrebiteľa…Ja však viem jedno. Vo firme John Garfield na Slovensku si už istotne žiadnu obuv nekúpim…